Meieriprodukter og kostrådene

Kompetansemål etter 10. årstrinn som kan dekkes helt eller delvis av leksjonen, Kostrådene

Kostrådene

 

Mat og livsstil
 • planlegge og lage trygg og ernæringsmessig god mat, og forklare hva   slags næringsstoff matvarene inneholder
 • sammenligne måltid en selv lager, med kostrådene fra   helsestyresmaktene
 • bruke digitale verktøy til å vurdere energi- og næringsinnhold i mat   og drikke, og gjøre seg nytte av resultata når en lager mat
 • informere andre om hvordan matvaner kan påvirke sykdommer som heng   sammen med livsstil og kosthold
 •  vurdere kostholdsinformasjon og reklame i media

 

 
Alle kompetansemålene under Mat og livsstil

Hovudområdet mat og livsstil handlar om å utvikle ferdigheiter og motivasjon til å velje ein helsefremjande livsstil. Å setje saman ernæringsmessig trygg og god mat i samsvar med tilrådingar for eit sunt kosthald frå helsestyresmaktene er eit viktig grunnlag for opplæringa innanfor hovudområdet. Det blir lagt vekt på at maten skal vere variert, innbydande og velsmakande. Refleksjon rundt samanhengen mellom mat, livsstil og helse er viktig.

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne:

 • planleggje og lage trygg og ernæringsmessig god mat, og forklare kva for næringsstoff matvarene inneheld
 • samanlikne måltid ein sjølv lagar, med kostråda frå helsestyresmaktene
 • bruke digitale verktøy til å vurdere energi- og næringsinnhald i mat og drikke, og gjere seg nytte av resultata når ein lagar mat
 • informere andre om korleis matvanar kan påverke sjukdommar som heng saman med livsstil og kosthald
 • vurdere kosthaldsinformasjon og reklame i media

 

Individuell vur- dering for faget

Forskriften til opplærings- loven kap. 3 regulerer individuell vurdering i den ordinære grunnopplæ- ringen.

Følgende punkter danner grunnlaget for karakter:

 • Underveisvurdering
 • Egenvurdering
 • Halvårsvurdering
 • Faglig samtale
 • Sluttvurdering

Følgende punkter skal  ikke være med:

 • Orden skal inngå i vurderingen for ka- rakter i orden ikke i mat og helse karakter
 • Oppførsel skal inngå i vurderingen for karak- ter i oppførsel ikke i mat og helse karakter
 • Elevens samarbeids- evne, faglige interesse, selvstendighet, initiativ og innsats ikke skal være en del av vurderingsgrunnlaget i faget mat og helse.

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet brosjyrer som gir en oversikt over viktige prinsipper og bestemmel- ser om vurdering på barnetrinnet, ungdoms- trinnet og i videregående opplæring.

Brosjyrene finner du her