Matmerking

Kompetansemål etter 10. årstrinn som kan dekkes helt eller delvis av leksjonen, Matmerking

Matmerking

Mat og forbruk
 • vurdere og velje matvarer på ein mangfaldig varemarknad når ein   planlegg innkjøp
 • drøfte korleis ulike marknadsføringsmetodar kan påverke vala av   matvarer som forbrukarane gjer
 •  vurdere og velje varer ut frå etiske og berekraftige kriterium

 

 
Alle kompetansemålene under Mat og forbruk

Hovudområdet mat og forbruk handlar om å bli kjend med ulike matvarer, varemerking og produksjon, og om mennesket som kritisk og ansvarleg forbrukar. Det skal leggjast vekt på å utvikle ferdigheiter og motivasjon, slik at ein kan velje ein livsstil som tek omsyn til menneske og miljø. Entreprenørskap som skapande prosess, frå idé til ferdig produkt, høyrer med i dette hovudområdet.

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne:

 • vurdere og velje matvarer på ein mangfaldig varemarknad når ein planlegg innkjøp
 • drøfte korleis ulike marknadsføringsmetodar kan påverke vala av matvarer som forbrukarane gjer
 • utvikle, produsere, gje produktinformasjon og reklamere for eit produkt
 • vurdere og velje varer ut frå etiske og berekraftige kriterium

 

Individuell vur- dering i faget

Forskriften til opplærings- loven kap. 3 regulerer individuell vurdering i den ordinære grunnopplæ- ringen.

Følgende punkter danner grunnlaget for karakter:

 • Underveisvurdering
 • Egenvurdering
 • Halvårsvurdering
 • Faglig samtale
 • Sluttvurdering

Følgende punkter skal  ikke være med:

 • Orden skal inngå i vurderingen for ka- rakter i orden ikke i mat og helse karakter
 • Oppførsel skal inngå i vurderingen for karak- ter i oppførsel ikke i mat og helse karakter
 • Elevens samarbeids- evne, faglige interesse, selvstendighet, initiativ og innsats ikke skal være en del av vurderingsgrunnlaget i faget mat og helse.

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet brosjyrer som gir en oversikt over viktige prinsipper og bestemmel- ser om vurdering på barnetrinnet, ungdoms- trinnet og i videregående opplæring.

Brosjyrene finner du her